เริ่มต้นอย่างไร ?

ทางผู้ลงทุนต้องดำเนินการหาพื้นที่ และ Location โดยใช้ขนาดพื้นที่เริ่มต้น ที่ 4-40 ต.ร.ม.โดยพื้นที่ไม่ควรใหญ่จนเกินไป เพราะจะทำให้แบกภาระในเรื่องของค่าเช่าค่อนข้างสูง  ซึ่งทางผู้ลงทุนต้องพยายามต่อรองในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่ มาให้ต่ำที่สุด เนื่องจากตัวแปรสำคัญในการดำเนินการธุรกิจคือค่าเช่าพื้นที่นั้นเอง และผู้ลงทุนต้องทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน

อันดับแรก

เล็ก                                     ...                                         กลาง                                       ...                                ใหญ่